Miljö, hållbarhet och värderingar

Mediakontoret må vara en liten aktör men vi tar stort ansvar när det gäller miljö­arbete och goda värderingar. Vi har ännu inte bekostat några certifieringar men uppfyller ändå många av de kriterier som finns. Vår företagspolicy är integrerad i alla våra uppdrag och vårt övergripande mål är att våra kunder ska känna sig trygga i vår affärsrelation och att vi tar ansvar för ett hållbart samhälle.

Miljö

Vi strävar alltid efter att se till miljöns bästa och vi uppfyller de miljölagar och miljökrav som ställs på verksamheten. Vi väljer i första hand miljöcertifierade leverantörer och alla våra pappers­leverantörer är ISO-certifierade för både kvalitet och miljö. Hela vår ark- och kuvertserie är Svanenmärkt vilket även gör att våra kunder kan märka sina papperstrycksaker med Svanen.

Vi använder miljöanpassad utrustning och utarbetar arbetssätt för att minimera energiförbrukningen. Vår företagsbil är eldriven och vid lokala leveranser använder vi taxi-bud då de levererar till våra kunder medan de ändå rör sig i city.

Vid inköp väljer vi miljöanpassade produkter så långt som det är möjligt och det gäller även förbrukningsvaror och packmaterial. Vi källsorterar vårt avfall och arbetar aktivt för att förebygga föroreningar. Vi försöker ständigt öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor för skydda miljön men även för att hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Arbetsmiljö

Vi är ett kollektivanslutet företag. Våra anställda är försäkrade och vi följer de arbetsmiljöregler som finns enligt lag. Alla anställda informeras om eventuella hälso- och säkerhetsrisker som deras arbete kan medföra och vi har tillgång till relevant skyddsutrustning och arbetar med att förebygga skador. Vi uppfyller Arbetsmiljöverkets krav kring hantering av kemikalier och är godkända vid deras inspektion. Självklart står vi bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar för att vara en trygg arbetsplats ur alla aspekter. Alla anställda får komma till tals och vi är inkluderande samt står för jämställdhet och allas lika rätt.

Kvalitet

Vi tror på långsiktiga relationer. Vi har ordning i vår verksamhet och konkurrerar rättvist och etiskt. Referenser, bokslut, kvalitets- och miljöpolicy finns att ta del av vid förfrågan. Vår kvalitetsambition är att vara en engagerad leverantör och uppfylla både kundens och våra egna tillämpliga krav, oavsett om det gäller digitalt eller tryckt material.

Via nära samarbete med ledande leverantörer ska vi erbjuda kostnads­effektiva produkter och tjänster utan att tumma på våra krav inom miljö och kvalitet. Och genom den egna produktionen med lager och utveckling i Sverige ska vi tillhandahålla korta leveranstider oavsett om det är standardprodukter eller kundanpassade lösningar.

För att förbättra oss och verksamheten ska vi ständigt se över våra arbetssätt och policys inom alla områden.